Nasz serwis używa plików cookies zgodnie z "Polityką Cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że wyrażają Państwo na to zgodę.   Zamknij  X
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6
im. Kornela Makuszyńskiego
w Ostródzie
Szkoła ze słońcem w herbie

Innowacje pedagogiczne

 rok szk. 2018/2019

 

PRZYRODA WOKÓŁ NAS

OPIS ZASAD INNOWACJI

 1. Tytuł innowacji: „PRZYRODA WOKÓŁ NAS”.
 2. Typ innowacji: metodyczna , organizacyjna.
 3. Krótki opis nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz metodycznych:

Innowacyjność metodyczna polega na promowaniu nauk przyrodniczych wśród uczniów klasy pierwszej i drugiej szkoły podstawowej. Uczniowie będą samodzielnie przeprowadzać proste eksperymenty z chemii , fizyki i biologii, analizować uzyskane wyniki oraz wyciągać wnioski. Uczestnicy projektu będą uczyć się rozpoznawania i nazywania roślin.

Innowacyjność organizacyjna

W ramach projektu uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach:

 • w pracowni chemicznej i biologicznej - wykonywanie eksperymentów,
 • plenerowych : poznanie szaty roślinnej wokół szkoły.
 1. Czas trwania : marzec – czerwiec 2019 r.
 1. Zakres innowacji:

Działaniem innowacyjnym zostanie objętych 6 uczniów z klas I - II .

 1. Cele innowacji:

Cel ogólny:

 • zainteresowanie uczniów z klas I - II naukami przyrodniczymi,
 • kształtowanie właściwej postawy uczniów wobec przyrody,
 • samodzielne przeprowadzanie prostych i bezpiecznych eksperymentów z przedmiotów przyrodniczych,
 • atrakcyjne spędzanie czasu wolnego.

Cele szczegółowe:

 • kształtowanie umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie samodzielnie przeprowadzonych eksperymentów,
 • poznanie roślinności w wybranym środowisku przyrodniczym,
 • doskonalenie umiejętności zdobywania wiedzy z różnych źródeł np. albumy i atlasy przyrodnicze, Internet,
 • rozwijanie umiejętności planowania 
 1. Spodziewane efekty:

Dla szkoły:

 • wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły,
 • promocja szkoły w środowisku lokalnym.

Dla uczniów:

 • wzrost zainteresowania przedmiotami przyrodniczymi,
 • rozwój wyobraźni i wrażliwości przyrodniczej,
 • umiejętność zaplanowania i przeprowadzenia  obserwacji i prostych eksperymentów,
 • rozwój myślenia przyczynowo - skutkowego i kreatywności,
 • umiejętność współpracy w zespole.
 1. Sposób realizacji:

Bezpośredni kontakt z przyrodą poprzez: obserwację, eksperymentowanie i badanie. Odniesienie wiadomości z biologii , fizyki i chemii do naturalnych zjawisk występujących w środowisku przyrodniczym.

Harmonogram działań:

 • zajęcia będą odbywały się dwa razy w miesiącu (marzec – czerwiec) po 1 godzinie zegarowej. Dokumentacja zdjęciowa oraz opis zajęć będzie zamieszczany na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie,
 • w kwietniu i maju 2019 odbędą się zajęcia w plenerze – nauka rozpoznawania i nazywania roślin, obserwacja przyrody,
 • na zakończenie projektu uczniowie zademonstrują efekty swojej pracy całej społeczności uczniowskiej wykonując wystawę / gazetkę przedstawiającą ich pracę.

PLAN ZAJĘĆ

BIOLOGIA

 • Obserwowanie roślin występujących w najbliższym otoczeniu, rozpoznawanie ich po liściach [Wykonanie zielnika.]
 • Oglądanie roślin przez lupę i mikroskop.
 • Drogi wodne roślin [Doświadczenie: fantazyjne kwiaty.]
 • Domowe uprawy. Obserwowanie jaki wpływ  na rośliny ma woda i światło słoneczne [Doświadczenie: hodowla fasoli w zróżnicowanych warunkach.]
 • Badanie zanieczyszczenia powietrza; skala porostowa.

FIZYKA / CHEMIA

 • Właściwości powietrza: rozszerzanie i kurczenie się. [Doświadczenie: magiczna butelka z balonem]
 • Krystalizacja [Doświadczenie: hodowanie kryształów soli.]
 • Obieg wody w przyrodzie – wyszukiwanie informacji w Internecie.
 • Właściwości wody. [Doświadczenie: napięcie powierzchniowe wody, rozpuszczanie substancji w wodzie.]
 • Oczyszczanie wody. [Doświadczenie: filtrowanie wody przez bibułę filtracyjną, watę, żwir i węgiel aktywny.]
 • Tajemnica gipsu. [Doświadczenie: wykonywanie figurek z gipsu krystalicznego.]
 1. Ewaluacja działań innowacyjnych:
 • Dokumentacja zdjęciowa oraz opis zajęć zamieszczony na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie.
 • Gazetka ścienna na holu szkolnym.
 • Opinie uczestników projektu.
 • Sprawozdanie z przeprowadzonej innowacji.
 • Analiza i weryfikacja zgromadzonych informacji zostaną przedstawione Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi Szkoły.

OPIEKUNOWIE : Beata Janaszkiewicz Marzena Rymaszewska

Innowacja została zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego uchwałą  z dnia 20.02.2019 roku.

 

Zajęcia nr 1.

Woda: występowanie w przyrodzie oraz badanie właściwości.

Dnia 15 marca 2019r. odbyły się  zajęcia, na których uczennice z klasy I i II samodzielnie przeprowadzały proste doświadczenia, dzięki którym poznały właściwości wody. Dowiedziały się w jakich stanach skupienia występuje woda i na czym polega krążenie wody w przyrodzie.

Uczennice przeprowadziły następujące eksperymenty:

 1. Badanie napięcia powierzchniowego wody za pomocą igły i papieru oraz zmielonego pieprzu i mydła.
 2. Woda jako rozpuszczalnik, rozdzielenie składników tuszu za pomocą wody.
 3. Obieg wody w przyrodzie, zjawiska atmosferyczne.

galeria zdjęć: Przyroda wokół nas

Zajęcia nr 2

Woda: Obieg wody w przyrodzie. Właściwości fizyczne i chemiczne wody.

Dnia 22 marca 2019 r. na zajęciach uczennice dyskutowały dlaczego tak bardzo potrzebna jest woda na Ziemi. Obejrzały krótki film z Internetu pt. ”Woda krąży woda wraca. Obieg wody w przyrodzie.”(YouTube.com)

Następnie sprawdzały co pływa, a co tonie w wodzie. Do dyspozycji miały suche liście mięty, plastikowe korki, gwoździe, kawałki materiału.

W drugim doświadczeniu sprawdzały co i jak rozpuszcza się w wodzie: sól, cukier, sok z cytryny, miód, pokruszona mięta.

Uczennice dokonywały obserwacji i wyciągały wnioski z przeprowadzonych doświadczeń.

Galeria zdjęć:Przyroda wokół nas 2

Zajęcia nr 3 i 4

Tajemnica gipsu. 

  Dnia 17 maja 2019 r. na zajęciach uczennice wykonywały figurki gipsowe z samodzielnie przygotowanej zaprawy. Na następnych zajęciach, 24 maja 2019 r., pomalowały figurki według własnej  inwencji twórczej.

Oczyszczanie wody.

  Uczennice zajmowały się filtrowaniem wody z użyciem kolumny filtracyjnej własnego projektu. Sprawdzały również , czy w wodzie wodociągowej znajdują się substancje chemiczne. Wykonując doświadczenia dokonywały obserwacji i wyciągały wnioski.

Galeria zdjęć: Zajęcia trzecie i czwarte

Zajęcia nr 5

Hodowla roślin:    Dnia 31 maja 2019r. odbyły się  zajęcia, na których uczennice samodzielnie założyły hodowlę fasoli i rzeżuchy. Przez dwa tygodnie będą obserwować kiełkowanie nasion oraz dbać by wyrosły zdrowe rośliny.

Hodowla kryształów soli:    Uczennice założyły również hodowlę kryształów soli kuchennej, przez kolejne dni będą obserwować proces krystalizacji. 

Galeria zdjęć: Innowacje: przyroda wokół nas 5

 

 


 

"Myśl logicznie, działaj praktycznie”

– rozwijanie umiejętności matematycznych uczniów kl. II i III

OPIS ZASAD INNOWACJI

 1. Tytuł innowacji: „Myśl logicznie, działaj praktycznie” – rozwijanie umiejętności matematycznych uczniów kl. II i III
 2. Typ innowacji – metodyczna
 3. Krótki opis nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz metodycznych

Głównym założeniem programu zajęć jest umożliwienie uczniom samorealizacji  i dodatkowego kształcenia na jak najwcześniejszym etapie nauki szkolnej. Innowacyjność metodyczna polega na promowaniu nowych metod i form pracy z uczniem. Podczas zajęć „Myśl logicznie, działaj praktycznie” uczniowie będą uczyć się poprzez praktyczne działanie oraz poprzez zabawę, czyli w sposób najbardziej adekwatny do ich wieku.

Zadaniem nauczyciela jest zachęcenie dzieci do nauki matematyki, z drugiej zaś strony inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań i zdolności matematycznych. W programie zajęć ujęte są ćwiczenia, które w pozytywny sposób wpływają na aktywność poznawczą uczniów z klasy II i III, ich postawę twórczą, emocje oraz motywację. Edukacja matematyczna może być nowoczesna, przyjazna i skuteczna, ale przede wszystkim, rozbudzająca ciekawość dzieci i chęć do dalszej nauki. Aktywność w trakcie różnych zadań, ćwiczeń, gier, zabaw itp. należy zawsze do dziecka. Nauczyciele zaś pełnią funkcję wspierającą, doradczą, inspirującą.

Uczniowie będą pracować z wykorzystaniem Kart Grabowskiego, gier matematycznych oraz wszelkich pomocy matematycznych dostępnych w placówce. Zajęcia są przeznaczone dla chętnych uczniów klasy II i III. Przygotowane będą tak, by rozwijać myślenie matematyczne               i umiejętności praktyczne.

Cele ogólne i szczegółowe:

 1. wspomaganie rozwoju dzieci,
 2. stymulowanie aktywności twórczej,
 3. rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów,
 4. rozwijanie aktywności matematycznej i zdolności poznawczych uczniów,
 5. pobudzanie do samodzielnego logicznego myślenia,
 6. zachęcanie do podejmowania różnorodnych działań matematycznych,
 7. pokazanie piękna matematyki oraz różnorodności jej zastosowania,
 8. wdrażanie do samokontroli i samooceny,
 9. zdobywanie umiejętności współpracy z rówieśnikami, pracy w grupie,
 10. przygotowanie uczniów do dalszej edukacji matematycznej, a w przyszłości do czynnego udziału w różnych konkursach matematycznych,
 11. rozwijanie wiary we własne możliwości poprzez umożliwienie osiągnięcia sukcesu.

Osiągnięcie wyznaczonych celów jest uwarunkowane stosowaniem odpowiednich metod i form pracy. Proponowane w programie zajęć metody są zróżnicowane, odwołują się do różnych stylów uczenia się i będą stosowane przemiennie. Korzystanie z metod aktywnych pozwala uczniom zdobywać własne doświadczenia w zakresie podstawowych pojęć i operacji matematycznych. Podstawą organizacji pracy przy realizacji programu zajęć jest podmiotowość ucznia oraz jego preferencje i potrzeby. Zadaniem nauczycieli  jest koordynowanie procesu uczenia się i zachęcanie uczestników zajęć do podejmowania różnorodnych aktywności poprzez zadawanie pytań, poszukiwanie odpowiedzi, rozwiązywanie zadań. Korzystanie w trakcie zajęć z przykładów z życia codziennego oraz uczenie dostrzegania matematyki w otaczającym świecie.

Metody pracy:

 1. słowne - wykład, opowiadanie, opis, pogadanka, dyskusja, ustalanie faktów, stawianie hipotez, praca z książką, poznanie zasad rozwiązywania i tworzenia kwadratów magicznych), dyskusja,
 2. obserwacji (oglądowe) - pokaz, pomiar,
 3. działalności praktycznej uczniów - laboratoryjna (tradycyjna i problemowa), zajęć praktycznych (wykonanie planów/plakatów, prezentacja, poszukiwanie różnic i podobieństw w projektach zespołów, rozwiązywanie zagadek i łamigłówek matematycznych, tworzenie i odczytywanie szyfrów , matematyczne gry liczbowe, konstruowanie gier planszowych zgodnie z własnym pomysłem, gra w zespołach, parach, rozwiązywanie kart pracy, wykonanie modeli z wykorzystaniem origami płaskiego, wykorzystanie klocków Pusy),
 4. rozwiązywanie zadań tekstowych różnymi metodami: analityczna, syntetyczna, analityczno-syntetyczna, symulacji,
 5. gry dydaktyczne - metody symulacyjne, sytuacyjne, inscenizacji i burza mózgów, logiczne ciągi, odkrywanie reguł, liczby w kółkach, krzyżówki, wirówki, karty pracy, klocki Pusy.

Formy pracy: indywidualna, w parach, grupach.   

Środki dydaktyczne:

 • mapy, plany miast, rozkłady jazdy, atlasy, menu z restauracji, kalendarze, zegary, wagi, pojemniki na płyny, miary krawieckie, przybory szkolne itp.,
 • gry, układanki, krzyżówki, zagadki, łamigłówki, karty pracy logicznego myślenia, zadania z Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur, zadania z międzyszkolnych konkursów matematycznych, komputery, klocki Pusy, tangramy, origami, sudoku, Karty Grabowskiego – mnożenie, dodawanie, odejmowanie, logiczne myślenie,
 • rozwiązywanie zagadek i łamigłówek matematycznych, tworzenie i odczytywanie szyfrów z wykorzystaniem lusterka, matematyczne gry liczbowe, konstruowanie gier planszowych zgodnie z własnym pomysłem, gra w zespołach, parach, rozwiązywanie kart pracy, wykorzystanie klocków Pusy).

Czas trwania, zakres innowacji pedagogicznej

 Zajęcia prowadzone będą raz na dwa tygodnie, 2 godziny lekcyjne, w okresie od marca do czerwca 2019 roku. Działaniem innowacyjnym zostanie objętych 16 uczniów z klasy II i III.

Treści zajęć „Myśl logicznie, działaj praktycznie"

Realizacja treści i osiąganie celów odbywać się będzie poprzez następujące działania matematyczne:

Rozwiązywanie  zadań tekstowych

 • poznanie i badanie struktury zadania tekstowego,
 • rozwiązywanie zadań różnymi sposobami (min. graficznie, drzewka, grafy, tabele),
 • rozwiązywanie zadań nietypowo sformułowanych (z nadmiarem danych, niedoborem danych, z danymi sprzecznymi),
 • dobieranie ilustracji do treści zadania, układanie zadania tekstowego do ilustracji,
 • uzupełnianie danych w zadaniu tekstowym, układanie (dobieranie właściwych pytań do zadań),
 • wskazywanie danych zbędnych w treści zadania ,
 • rozwiązywanie zadań tekstowych różnymi metodami i sposobami ( np. graficznie, w formie drzewek, grafów, tabel).

Odkrywanie prawidłowości matematycznych

 • liczenie w przód i tył od danej liczby,
 • dodawanie i odejmowanie liczb, porównywanie dowolnych dwóch liczb,
 • podawanie z pamięci iloczynów w zakresie tabliczki mnożenia,
 • sprawdzanie wyników dzielenia za pomocą mnożenia.

Pomiar

 • układanie zagadek matematycznych (zadania detektywistyczne) z wykorzystaniem obliczeń zegarowych i kalendarzowych,
 • wykonywanie obliczeń zegarowych i porządkowanie chronologicznie istotnych zdarzeń,
 • układanie zadań i łamigłówek matematycznych, klocki Pusy.

Obliczenia pieniężne

 • wykonywanie obliczeń pieniężnych dotyczących ceny, ilości, wartości,
 • szacowanie kosztów wyprawy (ekwipunek, ceny biletów lotniczych, PKP, PKS, koszty , zakupu paliwa, noclegów, wyżywienia, parkingów itp.),
 • sporządzanie całkowitego kosztorysu wyprawy,
 • porównywanie wyników szacunkowych z rzeczywistymi.

Obliczenia kalendarzowe, zegarowe, odmierzanie płynów, odczytywanie temperatur

 • wykonywanie obliczeń kalendarzowych (porządkowanie chronologiczne dat urodzin, zapisywanie dat z wykorzystaniem znaków rzymskich, umieszczanie dat na osi czasu),
 • rozwiązywanie i układanie zadań tekstowych,
 • odmierzanie płynów różnymi miarkami,
 • wykonywanie obliczeń związanych z objętością, wagą,
 • układanie produktów od najcięższego do najlżejszego, dopasowywanie ilości składników w przepisie do liczby osób itp.),
 • odczytywanie wskazań termometru i zegarów,

Matematyczne rozrywki umysłowe - zagadki i łamigłówki

 • rozwiązywanie zagadek i łamigłówek matematycznych, odczytywanie ukrytych wiadomości,
 • wymyślanie ciekawych szyfrów z wykorzystaniem liczb (lusterko),
 • rozwiązywanie zagadek, rebusów, krzyżówek matematycznych, sudoku,
 • granie w matematyczne gry liczbowe, konstruowanie własnych gier planszowych, określanie zasad gry, wykorzystywanie klocków Pusy, zliczanie punktów otrzymanych za wykonanie kolejnych zadań, wykorzystanie Kart Grabowskiego – mnożenia, dodawania, logicznego myślenia,
 • zabawy i gry logiczne.

Zabawa geometrią

 • rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych,
 • składanie podstawowych baz origami oraz modeli o różnym stopniu trudności, wykonywanie zabawek geometrycznych, wykonywanie zabawek z figur.

Przewidywane efekty

Pracując z uczniami na zajęciach „Myśl logicznie, działaj praktycznie” w ramach innowacji pedagogicznych, przyczynimy się do rozwoju ich zdolności i zainteresowań, rozwiniemy ich umiejętności samokształcenia, pobudzimy do samodzielnego działania                            i własnej inwencji twórczej. Skutkiem naszej pracy będzie popularyzacja matematyki       rozwijanie matematycznego myślenia. Uczniowie będą radzili sobie z trudnościami, z jakimi mogą się spotkać podczas konkursów, egzaminów i w życiu codziennym. Osiągną pozytywną motywację do podejmowania coraz to większych wyzwań. Nauczyciele będą pełnili rolę inspirującą i motywującą do pracy. Umożliwi to dzieciom różnorodne spojrzenie na problem, wyrażanie własnych sądów, pomysłów i sposobów rozwiązywania zadań złożonych.

Uczniowie nauczą się doceniać pracę innych, jak również bronić własnego zdania. Uczniowie potrafią:

 • logicznie myśleć, uogólniać, wyciągać wnioski,
 • poprawnie wykonywać cztery działania arytmetyczne,
 • rozwiązywać zadania o podwyższonym stopniu trudności,
 • stosować właściwe działania rozwiązując poprawnie zadania tekstowe,
 • rozwiązywać zadania konkursowe z edukacji matematycznej,
 • zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce,
 • odkrywać zastosowania matematyki we współczesnym świecie.

O kolejności realizowanych treści decydują prowadzący nauczyciele. Dobierają również rodzaje ćwiczeń oraz stopień trudności.

Ewaluacja działań innowacyjnych:

 • dokumentacja zdjęciowa oraz opis zajęć zamieszczony na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie,
 • gazetka ścienna w holu szkoły,
 • opinia uczestników projektu,
 • sprawozdanie z przeprowadzonej innowacji,
 • analiza i weryfikacja zgromadzonych informacji zostaną przedstawione Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi Szkoły.

                                      Opiekunowie: Katarzyna Zakrzewska, Anna Zawadzka

Innowacja została zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego                                               uchwałą z dnia 20 lutego 2019 roku.

 


 

KORNELÓWKOWY KLUB ORTOGRAFFITI

OPIS ZASAD INNOWACJI

 1. Tytuł innowacji: „Kornelówkowy Klub Ortograffiti”
 2. Typ innowacji – metodyczna,
 3. Krótki opis nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz metodycznych

Innowacyjność metodyczna polega na promowaniu nowych metod i form pracy z uczniem. Podczas zajęć Klubu Ortograffiti uczniowie będą uczyć się poprzez praktyczne działanie oraz poprzez zabawę, czyli w sposób najbardziej preferowany przez uczniów. Uczniowie będą pracować z wykorzystaniem kart pracy oraz dodatkowych materiałów proponowanych przez wydawnictwo Operon przy wykorzystaniu Metody Ortograffiti.

Zajęcia są przeznaczone dla uczniów mających specyficzne trudności w nauce. Metoda Ortograffiti została pomyślana i przygotowana tak, by pomóc uczniom pokonać te trudności.

Zakłada indywidualizację pracy z uczniem przejawiającym trudności w nauce czytania, pisania i ortografii. Oznacza to, że dla każdego ucznia ustala się inny zróżnicowany zestaw ćwiczeń, dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów uczestniczących w projekcie.

Skuteczność metody osiągana jest dzięki jej wielofunkcyjności, czyli połączeniu w spójną całość wielu różnych elementów. Można ją również zaliczyć do metod psychomotorycznych i psychodydaktycznych oraz wielozmysłowych. Realizowana jest poprzez:

 • stosowanie ćwiczeń jednocześnie rozwijających funkcje wzrokowo-przestrzenne, słuchowo-językowe, dotykowo-kinestetyczne i motoryczne,
 • systematyczne i wielokrotne powtarzanie danej czynności według określonego schematu
 • angażowanie w procesie uczenia wzroku, słuchu, dotyku, smaku i węchu.

Uniwersalność metody to zastosowanie jej do potrzeb:

 • każdego nauczyciela i specjalisty,
 • wszystkich uczniów z trudnościami,
 • każdych zajęć: korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, lekcyjnych i innych,
 • pracy w szkole i w domu, na zajęciach zorganizowanych i do pracy indywidualnej.

Efektywność Ortograffiti to rzeczywiste rezultaty metody, która:

 • integruje w spójny system różne rodzaje aktywności,
 • podnosi sprawność funkcji wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych, motorycznych,
 • wpływa na płynność czytania,
 • znacznie poprawia poprawność graficzną i ortograficzną pisma,
 • rozwija sprawność językową i sprawność liczenia, podnosi motywację do nauki
 1. Czas trwania: marzec – czerwiec 209r.
 2. Zakres innowacji: Działaniem innowacyjnym zostanie objętych 18 uczniów z klasy III-VI.
 1. Cele innowacji:

Cel ogólny: poprawa funkcjonowania uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce czytanie i pisania w zakresie nauki czytania i pisania.

Cele szczegółowe:

- doskonalenie funkcji wzrokowych, słuchowych i koordynacji wzrokowo – ruchowej,

- doskonalenie umiejętności grafomotorycznych,

- rozwijanie wiary we własne możliwości poprzez umożliwienie osiągnięcia sukcesu,

- rozwijanie umiejętności pracy w grupie

 1. Spodziewane efekty:

„Uczeń pracujący Metodą Ortograffiti nie tylko będzie lepiej czytał i pisał, ale zauważalny będzie też jego rozwój emocjonalny i społeczny”.

Uczniowie biorący udział w realizacji projektu rozwiną następujące umiejętności:

- lepsza technika czytania i rozumienia czytanego tekstu,

- lepsza technika pisania,

- utrwalenie zasad ortograficznych i praktyczne ich stosowanie,

- bogatsze słownictwo

- łatwość wypowiedzi zarówno ustnej jak i pisemnej,

- efektywne funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym.

 1. Sposób realizacji:

„Specyfika Metody Ortogarffiti polega na tym, że nie tylko wspiera procesy poznawcze uczestniczące w nauce czytania i pisania, ale też przyspiesza rozwój społeczno-emocjonalny ucznia i pobudza jego motywację, co jest warunkiem powodzenia”.

Harmonogram działań:

 • Zajęcia będą odbywały się jeden raz w tygodniu po jednej godzinie lekcyjnej dla każdej z grup (dokumentacja zdjęciowa oraz opis zajęć będzie zamieszczany na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie).
 • W marcu, kwietniu i maju zostaną przeprowadzone trzy projekty edukacyjne – „Dywanik ortograficzny”, „Pory roku w ujęciu ortograficznym” i „Ortografia nam nie straszna”.

Plan zajęć:

 • Pisownia wyrazów z „ó” i „u”, wielka litera.
 • Pisownia wyrazów z „rz” i „ż”, „nie” z różnymi częściami mowy.
 • Pisownia wyrazów z „ch” i „h”, pisownia „ą”, „ę”.
 • Czytanie ze zrozumieniem (wyrazy z „ó” i „u”), interpunkcja.
 • Czytanie ze zrozumieniem (wyrazy z „rz” i „ż”), interpunkcja.
 • Czytanie ze zrozumieniem (wyrazy z „ch” i „h”), interpunkcja.
 • Ćwiczenia usprawniające rękę.
 1. Ewaluacja działań innowacyjnych:
 • dokumentacja zdjęciowa oraz opis zajęć zamieszczony na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie
 • gazetka ścienna w holu szkoły
 • opinia uczestników projektu
 • sprawozdanie z przeprowadzonej innowacji
 • analiza i weryfikacja zgromadzonych informacji zostaną przedstawione Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi Szkoły

Opiekunowie: Ewa Raczyńska, Joanna Urbanowicz

Innowacja została zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego uchwałą z dnia 20.02.2019roku 

 rok szk. 2017/2018

 

Projekt interdyscyplinarny

"CHEMIA, FIZYKA I MATEMATYKA W NASZYM DOMU"

  Opiekunowie: Wioletta Krezymon,  Marzena Rymaszewska

OPIS ZASAD INNOWACJI

 

     23 lutego odbyły się  zajęcia, na których uczniowie z klasy VII A samodzielnie planowali, wykonywali  i opisywali doświadczenia  dotyczące metod rozdzielania  mieszanin na składniki.

     Zadaniem uczestników projektu było wykonanie następujących doświadczeń:

 • rozdzielenie składników mieszaniny jednorodnej, złożonej z wody i atramentu za pomocą węgla aktywnego [adsorpcja],
 • rozdzielenie składników tuszu za pomocą wody i kredy [chromatografia],
 • rozdzielanie składników mieszaniny złożonej z soli kuchennej, piasku, szpilek i skrawków papieru [oddziaływanie elektrostatyczne, właściwości magnetyczne, sączenie, odparowywanie rozpuszczalnika].

Wszystkie zespoły z powodzeniem wykonały swoje zadania. Na zajęciach panowała twórcza i miła atmosfera.

                                                         

                                         

                                                                  

 

Dnia 12 marca odbyły się  zajęcia, na których uczniowie realizujący projekt 

wyznaczali gęstość wybranych substancji.

 

Zadaniem uczniów z klasy VII A było wykonanie następujących doświadczeń:

 • wyznaczanie gęstości ciał stałych (żelaza, miedzi, ołowiu, glinu, drewna , plasteliny)  oraz cieczy (wody, oleju)
 • obliczanie objętości sześcianu, prostopadłościanu, walca,
 • odmierzanie określonej objętości cieczy w cylindrze miarowym,
 • ważenie substancji,
 • zastosowanie wzoru na gęstość substancji lub układanie proporcji
 • „CHEMICZNE JOJO”
 • porównanie gęstości oleju, octu, tlenku węgla (IV)
 • identyfikacja CO2
 • „MAGICZNA BUTELKA”
 • wpływ temperatury na objętość i gęstość powietrza


Dzięki precyzyjnie wykonanym doświadczeniom chemiczno - fizycznym  oraz prawidłowym działaniom matematycznym uczniowie dokładnie wyznaczyli gęstość badanych substancji.

 

 

                                                    

                                                                                                                                        

 

Dnia 13 kwietnia 2018r. odbyły się  zajęcia, na których uczniowie przeprowadzali

eksperymenty i wykonywali obliczenia związane z optyką.

 • Efekt Tyndalla:
 • sporządzenie roztworu koloidalnego,
 • przepuszczanie wiązki światła przez roztwór koloidalny,
 • obserwowanie rozproszenia promieni świetlnych w roztworze – stożek Tyndalla.
 • Załamanie światła:
 • obliczanie współczynnika załamania światła przy przechodzeniu z powietrza do wody.
 • Kalejdoskop:
 • zbudowanie kalejdoskopu,
 • obserwowanie wielokrotnych odbić obrazów kolorowych szkiełek w zwierciadłach.

Uczniowie  z  zainteresowaniem i zaangażowaniem  przeprowadzili eksperymenty. Analizowali wyniki, zadawali pytania dotyczące wykonywanych doświadczeń, poszukiwali odpowiedzi w  różnych źródłach internetowych.

                                                                      

                                                                                 

                                                                                       

                                            

Dnia 20 kwietnia 2018r. odbyły się  zajęcia, na których uczniowie przeprowadzali doświadczenia chemiczne i fizycznez użyciem powszechnie dostępnych substancji.

Uczniowie przeprowadzili następujące eksperymenty:

 1. Rozkład wody utlenionej za pomocą enzymów zawartych w ziemniakach. Identyfikacja wydzielającego się tlenu za pomocą reakcji charakterystycznej.
 2. Badanie napięcia powierzchniowego wody za pomocą igły i papieru.
 3. Badanie wpływu ciśnienia powietrza na przedmioty.
 4. Rozkład cukrów przez enzymy zawarte w drożdżach – fermentacja alkoholowa. Identyfikacja wydzielającego się tlenku węgla (IV) za pomocą reakcji charakterystycznej.
 5. Otrzymywanie węgla w wyniku ogrzewania substancji organicznych występujących w sokuz cytryny.

Dzięki samodzielnie przeprowadzonym doświadczeniom uczniowie dowiedzieli się jakie reakcje chemiczne i zjawiska fizyczne zachodzą w ich domach oraz, że wiedza z przedmiotów przyrodniczych jest przydatna w życiu codziennym.

                                          

            

                                       

 

                                             

Dnia 25 maja 2018r. odbyły się  zajęcia, na których uczniowie badali właściwości wody z jeziora oraz wody deszczowej. Zajmowali się oczyszczaniem wody za pomocą samodzielnie wykonanych filtrów.

                                                                              

I Uczniowie przeprowadzili następujące eksperymenty:

1. Badanie właściwości wody z Jeziora Jakuba i wody deszczowej np. zapach, barwa, mętność.

2. Badanie odczynu wody z Jeziora Jakuba i wody deszczowej za pomocą uniwersalnego papierka wskaźnikowego i wywaru z czerwonej kapusty. 

3. Oczyszczanie wody za pomocą filtrów wykonanych z bibuły filtracyjnej, waty, piasku, żwiru i węgla aktywnego.  

II Uczestnicy zajęć rozwiązywali także zadania problemowe i rachunkowe dotyczące wody oraz konieczności racjonalnego gospodarowania jej zasobami.

                     

                                                                              

 

   

Dnia 7 czerwca 2018 r. odbyła się wycieczka edukacyjna do CENTRUM CHEMII W MAŁEJ SKALI w Toruniu. Uczniowie zgłębiali swoją wiedzę i umiejętności  z przedmiotów przyrodniczych samodzielnie  wykonując ciekawe i efektowne doświadczenia:

 • modelowanie, barwienie i produkcja pamiątkowych świec parafinowych,
 • produkcja ozdobnego mydła glicerynowego,
 • otrzymywanie i identyfikacja tlenu z manganianu (VII) potasu oraz wodoru w reakcji kwasu octowego z magnezem,
 • kuchnia moleCOOLarna : spaghetti owocowe, „sferyfikacja” kawior.

 

galeria zdjęć: CENTRUM CHEMII W MAŁEJ SKALI