Nasz serwis używa plików cookies zgodnie z "Polityką Cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że wyrażają Państwo na to zgodę.   Zamknij  X
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6
im. Kornela Makuszyńskiego
w Ostródzie
Szkoła ze słońcem w herbie

Szkoła Wierna Dziedzictwu

Rok szkolny  2017 / 2018

10 listopada 2017 roku dyrektor Anna Dudzin, z rąk Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Pana Krzysztofa Marka Nowackiego, odebrała Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu” przyznany naszej szkole.

Jesteśmy wśród wyróżnionych szkół i placówek oświatowych, które:

  1. Pomagają członkom społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej postawy patriotyczne.
  2. Zarządzają projektami w sposób sprzyjający uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej oraz długofalowości działań.
  3. Doskonalą procesy dydaktyczne i wychowawcze w obszarze edukacji patriotycznej i regionalnej, dążąc do zwiększenia jej skuteczności.
  4. Tworzą klimat społeczny sprzyjający rozwojowi, osiąganiu przez wszystkich sukcesów i wspierający ich poczucie własnej wartości.

Rok szkolny  2016 / 2017

Nasz szkoła w tym roku rozpoczęła starania o przyznane jej certyfikatu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU”. Głównym celem realizowanego w związku z tym projektu jest rozwijanie u dzieci i młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, a także kształtowanie postaw patriotycznych oraz tożsamości narodowej i regionalnej. Wszyscy uczniowie przez cały rok będą uczestniczyli   w wielu działaniach, aby zrealizować te cele.

Niezwykle uroczyście obchodzono w szkole Święto Niepodległości.   W przeddzień Święta uczniowie z klasy VI pod kierunkiem pani Doroty Kamińskiej i Elżbiety Jakubiak zaprezentowali całej społeczności szkolnej program słowno-muzyczny, w którym, wykorzystując teksty wybitnych polskich poetów oraz znane pieśni patriotyczne, przybliżyli „polską drogę do wolności”. Trzeba pamiętać o historii, ale także cieszyć się teraźniejszością – wolną, piękną Ojczyzną, i dbać o nią – takie przesłanie popłynęło z finałowej pieśni Marka Grechuty. Uroczysty nastrój, który podkreślały wspaniałe dekoracje, pełne narodowych barw, udzielił się wszystkim, nawet najmłodszym dzieciom.

DZIAŁANIA

Szkoły Podstawowej nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie

 w ramach ubiegania sięo CERTYFIKAT „Szkoła Wierna Dziedzictwu” w roku szkolnym 2016/2017

koordynatorki szkolne: Elżbieta Jakubiak i Izabela Rynkowska

                  W realizację projektu szkolnego „Szkoła Wierna Dziedzictwu” zaangażowana była cała społeczność szkolna – uczniowie, nauczyciele, pracownicy, rodzice. Na początku roku wszyscy zostali zapoznani z celami i planem projektu, następnie na podstawie zgłoszonych propozycji opracowano szczegółowe działania i przystąpiono do ich realizacji. Wszyscy na bieżąco byli informowani o przebiegu projektu (poprzez artykuły w gazetce szkolnej „Wieści z Kornelówki, w prasie regionalnej, na stronie internetowej szkoły, gazetki i wystawki na terenie szkoły, rozmowy z nauczycielami, apele szkolne). Efekty działań były przez cały rok widoczne na terenie szkoły (np. duża prezentacja plastyczna projektu SU „Kto Ty jesteś? Polak mały” na korytarzu szkolnym, wystrój patriotyczny z okazji świąt narodowych i innych uroczystości). Do wielu działań zapraszaliśmy również społeczność lokalną (np. organizacja konkursów miejskich – Miejski Konkurs Pieśni Patriotycznej dla szkół podstawowych i gimnazjów, Czytamy książki Kornela Makuszyńskiego dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych ) lub uczestniczyliśmy w różnych formach zewnętrznych związanych  z propagowaniem postaw patriotycznych (np. uroczystości i konkursy miejskie organizowane przez władze miasta, inne szkoły lub placówki kultury). Ściśle współpracowaliśmy z Centrum Kultury w Ostródzie, a w szczególności z Biblioteką Miejską (np. realizacja ogólnopolskiego projektu czytelniczego w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, udział z sukcesami w corocznym konkursie „Szlakiem Drwęcy”), a także z parafią św. Franciszka z Asyżu położoną na tym samym osiedlu co szkoła (realizowaliśmy wiele wspólnych działań, a także wraz z parafią włączaliśmy się do przedsięwzięć miejskich – np. Korowód św. Marcina, Orszak Trzech Króli). Organizowaliśmy akcje na rzecz miejscowego schroniska dla zwierząt. Zapraszaliśmy ciekawych ludzi z najbliższego otoczenia (przedstawiciele różnych zawodów, często to byli rodzice naszych uczniów). Najważniejszym wydarzeniem w tym roku szkolnym była uroczystość nadania sztandaru. Nasza placówka miała patrona, logo, a także swoją pieśń, a teraz mieliśmy również otrzymać sztandar.  Sztandar zaprojektowała, podobnie jak logo, autorka słów naszej pieśni, nauczycielka Kornelówki – pani Maria Andrzejewska, co jest także dla nas powodem do dumy. Ta uroczystość, do której zaczęliśmy się przygotowywać o wiele wcześniej, również stała się częścią projektu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”. Odtąd na wszystkich zewnętrznych uroczystościach pojawialiśmy się z pocztem sztandarowym, którego powołanie było także ważnym wydarzeniem w społeczności szkolnej (utworzenie regulaminu, wybór uczniów do składu pocztu – jako wyróżnienie). Zagadnienia patriotyczne, związane z dużą i małą ojczyzną, a także z dziedzictwem kulturowym, przyrodniczym, z ochroną zdrowia i środowiska stały się tematem wielu wycieczek, spotkań i lekcji. Poznaliśmy dokładniej nasze miasto w czasie wędrówek po Ostródzie, poprzedzonych dobrym przygotowaniem teoretycznym. Poznając środowisko lokalne, staraliśmy się także jak najczęściej promować naszą szkołę poprzez godne jej reprezentowanie, włączanie się do wspólnych działań, odnoszone sukcesy, wnoszenie własnych propozycji. Ważnym wydarzeniem na zakończenie projektu stał się Festyn Rodzinny zorganizowany przez Stowarzyszenie „Bo jak nie My to kto?” utworzone przy naszej placówce z inicjatywy rodziców w tym roku szkolnym. Festyn zrealizowano we współpracy z Spółdzielnią Mieszkaniową „Jedność”, pozyskano wielu sponsorów. Hasło główne festynu to „Aktywne wakacje na Warmii i Mazurach”. Celem było pokazanie miejsc, gdzie całe rodziny wspólnie mogą w ciekawy i bezpieczny sposób spędzić wakacje. To bardzo udane i ważne przedsięwzięcie integrujące społeczność lokalną i przede wszystkim rodziny. Stowarzyszenie planuje już kolejne podobne akcje w przyszłym roku szkolnym.

Realizacja poszczególnych działań:

PROJEKTY SZKOLNE